Přejít k hlavnímu obsahu

INFORMACE PRO ORGANIZACE

Organizace, která poskytuje podporované školní či mimoškolní aktivity pro děti od 3 do 19 let věku, přijímá žádosti podporovaných osob, tj. zákonných zástupců dětí a mládeže, kteří projeví zájem čerpat podporu v rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I

 

Rodiče/zákonní zástupci předloží organizaci, u které chtějí čerpat podporu, žádost o podporu vč. požadovaných dokladů (formulář žádosti o podporu (Excel), formulář žádosti o podporu (PDF)).

 

Na základě předložených žádostí o podporu zkontroluje daná organizace nárok na podporu a zaeviduje podporovanou osobu zde. (Podklady předkládané rodiči/zákonnými zástupci nejsou součástí žádosti o dotaci předkládané Jihočeskému kraji, ale při zachování všech podmínek GDPR zůstávají uloženy u žadatele pro případ kontroly po dobu 3 let od ukončení programu.)

 

Aby bylo možné zadat podporované osoby do webové aplikace a tím zaevidovat jejich požadavek o podporu, je nutné, aby se organizace v této aplikaci zaregistrovala. Zde pak ověří jednotlivé požadavky za každé dítě, které u organizace požaduje podporu.

 

  • Na základě výstupu a informací z této aplikace lze zadat za dítě pouze takovou částku, která nebude v součtu za poskytované služby od všech žadatelů přesahovat stanovený limit 4 000 Kč. Pokud jednotlivec bude mít vyčerpánu určitou částku ze 4 000 Kč, je možné příspěvek čerpat pouze do výše uvedeného limitu, tzn. nejvíce rozdíl mezi již vyčerpanou částkou u jiného žadatele a celkovou částkou 4 000 Kč. Tento limit je kontrolován automaticky.
  • Údaje vyplněné ve webové aplikaci se musí shodovat s údaji uvedenými v následné žádosti o dotaci, resp. její příloze. Po podání žádosti o dotaci již nebude možné údaje v registru na těchto stránkách měnit.

Organizace zřizované Jihočeským krajem, které zajišťují aktivity podporované v tomto dotačním programu a které by splňovaly podmínky pro poskytnutí dotace, se řídí pravidly uvedenými v pravidlech dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme I pod body 2.1 (vyjma ustanovení o podání žádosti o dotaci), 2.2 a 2.4. Organizace zřizované Jihočeským krajem se budou registrovat na webové stránce zde. jako poskytovatel aktivit a budou ověřovat nárok na příspěvek pro podporovanou aktivitu včetně jeho výše přiznané od jiných poskytovatelů jednomu dítěti obdobně jako žadatelé v tomto dotačním programu. Organizace zřizované Jihočeským krajem nepodávají žádost o dotaci a podporu v tomto dotačním programu.

 

Zároveň v této aplikaci vygeneruje organizace soubor s přehledem dětí, na které chce následně uplatnit žádost o dotaci. Tento soubor s příponou .csv NIJAK NEUPRAVUJE, POUZE JEJ VYGENERUJE, ULOŽÍ A PAK NAHRAJE DO ŽÁDOSTI O DOTACI.

 

Vlastní žádost o dotaci podává organizace přes Portál občana Jihočeského kraje (žádost přístupná od 16. 8. 2022 zde). Pro vstup do Portálu občana Jihočeského kraje je nutné se napoprvé registrovat (v případě, že již tuto registraci nemá organizace vytvořenou). Následně bude zpřístupněn formulář žádosti o dotaci, kterou žadatel vyplní, přiloží požadované přílohy, nechá v aplikaci zkontrolovat a následně prostřednictvím této aplikace elektronicky odešle.

 

  • V případě, že žadatel disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem, odešle žádost s elektronickým podpisem. V opačném případě, kdy žadatel nedisponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutné žádost po odeslání vytisknout, podepsat a doručit na adresu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a to nejdříve od 15. 9. 2022.

 

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Příjem žádostí je v termínu od 15. 9. 2022 – do 31. 1. 2023 do 12:00 hodinJakákoli žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata.

 

Podrobný postup pro podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictím Portálu občana je zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje zde, kde jsou k dispozici v elektronické podobě i ostatní dokumenty.

 

Návod pro administraci dotace (PDF)

 

tel: 386 720 149

e-mail: podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz