Přejít k hlavnímu obsahu

Pro koho je podpora určena

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:

 

  • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
  • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

 

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 

    • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
    • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
    • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

 

souhrnný přehled příjmů (PDF)

 

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práve na formuláři přílohy č. 6 Pravidel).

 

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

 

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.