Přejít k hlavnímu obsahu

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Výše důchodu se prokazuje k 1. 8. 2022. Výše důchodu k tomuto datu je možné prokázat zejména potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) o valorizaci důchodů v červnu roku 2022. Toto potvrzení bylo doručeno všem poživatelům starobních důchodů a měli by jej tedy mít k dispozici i bez nutnosti dojít si pro něj zažádat na OSSZ. V případě, že poživatel důchodu toto potvrzení již k dispozici nemá, vydá mu ho na jeho žádost opětovně příslušné pracoviště OSSZ. Je však třeba, aby si zažádal výslovně o potvrzení o valorizaci důchodu z června 2022.  

I v případě, že o finanční podporu bude občan žádat až např. v říjnu nebo listopadu (tedy po zářijové valorizaci důchodu), je rozhodným dnem pro prokázání výše důchodu 1. 8. 2022 a postačí potvrzení o valorizaci důchod z června 2022. Program byl připravován ještě před zářijovou valorizací a bylo počítáno se srpnovými výšemi důchodů. Výše důchodu by měla být posuzována ve prospěch koncových příjemců. 

V případě, že se osoba stane poživatelem důchodu až po 1. 8. 2022, doloží výši pobíraného důchodu aktuálně vydaným důchodovým výměrem. Občan, který již byl k 1. 8. 2022 poživatelem důchodu, a i po zářijové valorizaci nepřesáhl částku stanovenou pro výplatu podpory, může výši svého důchodu doložit i potvrzením o valorizaci ze září 2022.

Již nyní je možné podávat žádosti obcím a městům o vyplacení podpory na základě předložení aktuálního potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu. Následně však bude záležet, zda obec nebo město k dotačnímu programu přistoupí. Pokud rozhodne, že ano, budou žádosti dále projednány, pokud nikoliv, žádostem vyhověno nebude a podpora nebude vyplacena.

Společnou domácností je myšleno soužití dvou a více fyzických osob, které spolu žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby. Zpravidla se předpokládá společné bydlení v jednom nebo více bytech (pomůckou při rozhodování je např. společná jedna kuchyň).

Ano, může, na základě udělené plné moci. Žádost může podat i opatrovník. Za nezletilé děti podává žádost zákonný zástupce.

V případě zaměstnanců je daňový bonus již zahrnut v čistém měsíčním příjmu zaměstnance. Čistý měsíční příjem zaměstnanec dokládá potvrzením od zaměstnavatele dle podmínek vyhlášeného programu.

 

V případě OSVČ se daňový bonus započítává do celkového příjmu dle řádku z daňového přiznání č. 75 (formulář daňového přiznání za rok 2021).

Ano, formulář žádosti o podporu, který předkládá obci podporovaná osoba nebo její zákonný zástupce, obce mohou upravit, nicméně na formuláři musí být minimální náležitosti stanovené Jihočeským krajem.

Ano, odměna z pěstounské péče se do příjmů počítá.

Pokud bude odměna vyplacena v posledních třech měsících před podáním žádosti, je nutné ji do příjmů uvést. Průměrná částka za měsíc se vypočítá poměrem výše odměny ku počtu měsíců, na které byla DPP uzavřena.

Formuláře žádostí o podporu by měla poskytnout obec nebo organizace, kde bude žádost podávána. Všechny typy žádostí budou též k dispozici na recepci v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici U Zimního stadionu v Českých Budějovicích.

V plné moci musí být uvedeno, kdo koho a k čemu zmocňuje (může se jednat o plnou moc na konkrétní úkon, i generální plnou moc), plná moc musí být podepsaná zmocnitelem. Podpis na plné moci nemusí být ověřen (obec si však tuto podmínku může sama stanovit). V případě neověřeného podpisu na plné moci, pokud by obec měla pochyby o pravosti podpisu nebo obecně o udělení plné moci, může s odůvodněním požadovat dodání plné moci s úředně ověřeným podpisem.  

Skutečně obdržené výživné se bude započítávat v částce, kterou v čestném prohlášení uvede žadatel o podporu. Za správnost tohoto údaje odpovídá žadatel, který by případně nesl i následky svého nepravdivého prohlášení. Z důvodu jistoty však obec může žadatele vyzvat k doložení tohoto tvrzení např. formou předložení výpisu z účtu nebo složenky. 

Prozatím je alokace programu nastavena na tuto částku, která vychází ze statistických údajů o počtu možných podpořených osob v kraji s kalkulovanou rezervou. Žádná obec se nemusí obávat, že nebude z důvodu vyčerpání nyní stanovené alokace z podpory vyřazena, pokud se do programu zapojí. 

Při posuzování podmínky trvalého pobytu v obci se vychází se z údajů v evidenci obyvatel. Má-li být finanční podpora poskytnuta dítěti (příjemcem daru od obce je dítě zastoupené zákonným zástupcem), je rozhodným trvalý pobyt dítěte nikoli zákonných zástupců. I v případě, že dítě má trvalý pobyt v obci, ale fakticky žije v obci jiné, může obec, kde je dík trvalému pobytu hlášeno, podporu poskytnout. To stejné platí i u seniorů.

Formu podání žádosti si stanovuje sama obec. Podání e-mailem není vyloučeno, ale doporučujeme, aby taková žádost, pokud není opatřena zaručeným elektronickým podpisem, byla následně doplněna. To samé platí i kopiích dokumentů, např. potvrzení z ÚP. V případě pochybností by měl žadatel doložit originál.

Způsob, jaký obec k ověření této podmínky zvolí, je na jejím uvážení. Doporučujeme, aby obec osobu žádající o podporu a osoby společně s ní posuzované aktivně prověřila v Centrální evidenci exekucí (CEE) a zároveň si z důvodu, že v této evidenci nejsou vedena všechna exekuční řízení (CEE neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami), vyžádala jejich čestné prohlášení o tom, že proti nim není žádné exekuční řízení vedeno, ani není nařízen výkon rozhodnutí, kterým by byl postižen majetek těchto osob. Prověření osob v CEE není na rozdíl od zjišťování exekucí vedených správními orgány nebo soudy nijak složité, zároveň většina exekucí v současné době je vedena právě soudními exekutory. 

Vzhledem k tomu, že poskytování informací z CEE je zpoplatněno, bude se vedení kraje snažit tyto náklady obcím kompenzovat jako uznatelný náklad v rámci dotačního programu. Čestné prohlášení je součástí vzorové žádosti o finanční příspěvek. 

Vyhledání konkrétních osob lze provést přímo u CEE po provedení registrace, bližší info přímo na webové stránce https://www.ceecr.cz/. Výpis z CEE lze získat i na vybraných poštách, viz https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/overeny-vypis-z-centralni-evidence-exekuci. Službu prověření osob v CEE poskytují i různí zprostředkovatelé (např. Cebia, Cribis a další), u kterých je zpravidla možné získat ověření za nižší cenu, než je uvedena ve vyhlášce (z důvodu vyššího množství dotazů položených z jejich strany). Pro účely ověření osob je možné využít i jejich služeb, i tyto náklady bude možné zpětně proplatit. Pro někoho může být výhodou, že prostřednictvím zprostředkovatele je možné podat hromadný dotaz např. formou seznamu osob, které je třeba ověřit, u CEE se zadává každá osoba jednotlivě. 

Odpovědnost za správnost uvedených údajů má primárně žadatel, který by taktéž nesl následky svého nepravdivého prohlášení.

Ano, obec žádá pouze o částku, kterou si bude nárokovat na proplacení ze strany kraje z dotačního programu. V případě, že by bylo nutné částku v průběhu času navýšit (např. objeví se noví žadatelé, kterým chce obec vyhovět, ale žádost již podala), bude toto řešeno s obcí individuálně formou dodatku ke smlouvě. 

Obec si může stanovit vlastní termín, kdy je možné podávat žádosti o podporu ze strany občanů a dle toho k nim přistupovat. Zároveň je však třeba upozornit na to, že pokud občan přinese svou žádost mimo tento termín, je obec povinna takové podání přijmout a následně jej vyřídit, pokud se s občanem nedomluví jinak. Obec však není povinna takové žádosti vyhovět, může žádost občanovi např. vrátit s odůvodněním, proč nebude projednávána (byla podána po termínu stanoveném obcí apod.).  Ze strany obce bude občanům poskytován dar, na který není právní nárok, záleží na obci, komu bude vyplacení daru schváleno. Termíny stanovené v dotačním programu se týkají obcí ve vztahu ke kraji jako poskytovateli dotace. 

Pokud je občan dlužníkem obce (např. nehradí místní poplatky, nájem apod.), je na rozhodnutí obce, zda mu bude chtít poskytnout finanční příspěvek (dar), rozhodně to není její povinnost. Záleží též na vnitřních pravidlech obce, která se týkají vyplácení darů, lze se setkat i s tím, že obec má zakotveno, že dary a dotace nebudou vypláceny osobám, které vůči obci mají nějaký dluh. Je však třeba říct, že samotná skutečnost, že občan je dlužníkem obce, ještě sama o sobě neznamená, že případná poskytnutá finanční podpora takové osobě není uznatelným výdajem v dotačním programu. Pokud vůči dotyčnému občanovi není vedeno exekuční řízení nebo není nařízen výkon rozhodnutí, jedná se o uznatelné výdaje, které budou krajem zpětně proplaceny. Dovolujeme si však upozornit, že není cílem a smyslem dotačního programu získat prostředky na úhrady pohledávek, které mají občané vůči obci. 

Ano, je na vůli obce, zda se do dotačního programu zapojí a v jaké míře. 

Odpovědnost je na žadateli o příspěvek, pokud poruší podmínky dotačního programu, může být zpětně vyzván k vrácení daru (ze strany obce je podporované osobě poskytován dar). V případě podezření na zneužití je též možné kontaktovat administrátory dotačních programů, kteří mohou ověřit, zda na konkrétní dítě již nebylo žádáno v dotačním programu zaměřeném na školní a mimoškolní aktivity dětí od 3 do 19 let. 

Pokud je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, pak nebudou naplněny podmínky dotačního programu a tento výdaj obce nebude brán jako uznatelný náklad. Nic však obci nebrání, aby si schválila své podmínky pro poskytnutí finančního daru a takovouto pomoc poskytla plně ze svého rozpočtu (bez podpory kraje). 

Ano, lze.  Pokud budou splněny i ostatní podmínky dotačního programu, je takovýto výdaj uznatelným nákladem a bude obci zpětně proplacen. 

Dar se dle sdělení úřadu práce nezapočítává do rozhodného příjmu pro účely stanovení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi, ani pro účely dávek státní sociální podpory. Podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, od daně osvobozeny bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15000 Kč. Příjmy od daně z příjmu fyzických osob osvobozené se nezahrnují do základu daně (§ 5 odst. 5 zákona o daních z příjmu) a rovněž se neuvádějí do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (§ 38g odst. 3 zákona o daních z příjmu). 

Pokud se jedná o zaměstnance, dokládají se příjmy za období 3 měsíce zpětně, počítáno ode dne podání žádosti občana na obec. Pokud se jedná o OSVČ, tyto osoby dokládají své příjmy daňovým přiznáním za rok 2021. 

Tuto situaci musí řešit škola ve spolupráci s obcí jako zřizovatelem, např. formou provozního příspěvku. Lze také použít prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady.

Ano, v tomto případě je možné v jedné společné domácnosti obdržet více darů, při splnění všech podmínek daných dotačních programů. Podpora se vztahuje vždy ke konkrétní osobě. 

Pokud má být dítě podpořenou osobou a jedná se o dotační program podpora dětí 0-3, resp. 8 let, který administrují obce, žádost o podporu se podává na obci dle místa trvalého pobytu podporovaného dítěte.  

Co se pak týče posuzování příjmů celé domácnosti, zde bude záležet na domluvě rodičů, do které domácnosti bude dítě zahrnuto jako její člen.

Žádat je třeba u organizace, která zajišťuje provoz školní jídelny.

Ano, má. Podmínka vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu max. 6 měsíců ke dni podání žádosti o podporu se týká pouze opatření u dětí do 3, resp. 8 let věku. 

Vzhledem k postupnému zapojování obcí nelze z technických a organizačních důvodů vytvořit databázi podpořených osob. Čerpání v předchozím bydlišti lze zjistit dotazem na obec, ze které se dotyčná osoba přestěhovala. 

Ano, v těchto případech je možné podporu vyplatit, bude se jednat o uznatelný náklad. 

V případě ubytovaných na ubytovně se zpravidla nebude jednat o osoby ve společné domácnosti (až na výjimky typu manželé, druh a družka apod.). Byť tyto osoby žijí např. v jedné místnosti, nevedou společnou domácnost (nenakupují společně, nepodílí se na úhradách životních potřeb ostatních). Opět je na rozhodnutí obce, zda bude chtít takovéto osoby podpořit, obec si může nastavit i svá přísnější pravidla pro poskytnutí podpory.

Podmínka trvalého pobytu v obci bude formálně splněna. Je na rozhodnutí obce, zda bude chtít takové osoby podpořit, vycházet může i ze své místní znalosti poměrů, a podpořit jen osoby, které se na území obce opravdu fyzicky zdržují (mají faktický pobyt na jiné adrese v obci). 

Doporučujeme podat žádost najednou. V žádosti podávané na Jihočeský kraj se uvádí již konkrétní výše dotace, o kterou obec žádá, a která bude schválena zastupitelstvem kraje a uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace. V případě průběžného podávání by toto muselo být řešeno dodatky ke smlouvě, proces vyřízení by se tím prodloužil. 

Primární odpovědnost je na žadateli o příspěvek (občanovi), pokud poruší podmínky dotačního programu, může být zpětně vyzván k vrácení daru (ze strany obce je podporované osobě poskytován dar).

Termíny si nastavuje sama obec, tak aby stihla příspěvky (dary) pro konkrétní občany obce schválit a vyplatit (uznatelnost nákladů je stanovena od 15. 9. 2022 do 31. 1. 2023, platby žadatelům (dary) musí být zpracovány do tohoto data). Další podmínkou pak je, aby obec nejpozději do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin podala žádost o poskytnutí dotace nebo případně žádost o změnu smlouvy na krajský úřad. V uvedený den a hodinu bude ukončen příjem žádostí od obcí. Jakákoli žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata a dotace obci nebude poskytnuta. 

Osoby, které jsou jen formálně hlášeny k trvalému pobytu na adrese, kde žije žadatel o podporu, se mezi spolužijící osoby nezapočítávají (nepodílí se nikterak na vedení společné domácnosti); tedy jejich příjmy se nepočítají, stejně tak se tyto osoby nepočítají mezi společně posuzované osoby. 

Z dotačního programu mohou být podpořeni pouze poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby. Pokud by obec chtěla podpořit i tyto své občany, může tak učinit z vlastní vůle, tyto náklady však nebude možné kompenzovat z dotačního programu. 

Ne, dle podmínek dotačního programu mohou o dotaci žádat pouze organizace, které mají provozovnu na území Jihočeského kraje.  V případě, že by bylo v orgánech kraje rozhodnuto o změně podmínek, bude tato informace zveřejněna.

Pro nárok na starobní důchod je třeba splnit dvě podmínky, a to dosáhnout stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Podmínkou pro přiznání invalidního důchodu je to, že osoba musí být uznána invalidní (v prvním až třetím stupni invalidity) a musí zároveň splnit potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění (podmínka nemusí být splněna, pokud invalidita vznikla následkem pracovního úrazu) a být mladší 65 let. 

Pokud osoba nesplní potřebnou dobu důchodového pojištění, nemůže jí být důchod přiznán, tedy není poživatelem důchodu a nesplňuje podmínky pro podporu. 

V případě, že osoba splní všechny podmínky pro přiznání důchodu, ale např. se rozhodne důchod nepobírat, tedy není jí důchod na základě její žádosti vyplácen (v rozhodnutí je uvedeno, že výplata důchodu nenáleží), pak taktéž není poživatelem důchodu a nesplňuje podmínky pro podporu. (Výplata důchodu může být zastavena na žádost či z moci úřední. O zastavení výplaty starobního důchodu a o její následné uvolnění je žádáno zpravidla se záměrem zvýšit si důchod za výkon další výdělečné činnosti. Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.)

V souladu s dotačním programem prokazuje OSVČ svůj čistý příjem daňovým přiznáním, ze kterého je také vypočtena výše jeho čistého příjmu, která je rozhodná pro splnění či nesplnění podmínek dotačního programu.

Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují i další příjmy (nejen příjem ze závislé činnosti či podnikání), které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, tedy i příjem z nájmu nebo pachtu, žadatel by je tedy měl uvést. Do příjmů se započítá i odměna zastupitele (jedná se o pravidelný opakující se příjem).

Je možné vycházet z příjmů za předchozí kalendářní rok, které osoba doloží potvrzením z předchozího zaměstnání nebo daňovým přiznáním z předchozího roku. 

Žádost o dotaci bude podávat škola. Je však možné, že v rámci vztahu zřizovatel - zřizovaná organizace bude třeba nechat si zapojení do programu schválit v příslušném orgánu obce (záleží na úpravě ve zřizovací listině).

Potom, co organizace odešle žádost o dotaci Jihočeskému kraji, bude tato žádost zadministrována příslušným odborem KÚ a předložena ke schválení zastupitelstvu kraje. Zastupitelstvo kraje schválí přidělení dotace v požadované výši. Je tedy lepší, aby organizace žádala jednou pro všechny podpořené osoby. V případě, že by bylo třeba dotaci navýšit, lze požádat o dodatek ke smlouvě. I ten však musí schválit zastupitelstvo kraje, proces je administrativně náročnější a pomalejší. Pro snazší určení částky požadované dotace si organizace může stanovit termín, ve kterém mohou žáci/zákonní zástupci žádat o podporu, a teprve po jejich shromáždění pak požádat o dotaci Jihočeský kraj.

Za správnost uvedených údajů odpovídají rodiče/zákonní zástupci, správnost a úplnost poskytnutých údajů stvrzují svým podpisem. Organizace zkontroluje, zda údaje uvedené v žádosti odpovídají předloženým potvrzením.

Žadatelem je zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič. V případě dětí v pěstounské péči může zažádat i pěstoun. (Pěstoun má právo (oprávnění) pečovat o svěřené dítě a rozhodovat o něm v běžných záležitostech.)

Tuto situaci musí řešit škola ve spolupráci s obcí jako zřizovatelem, např. formou provozního příspěvku. Lze také použít prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady.

Ne, dle podmínek dotačního programu mohou o dotaci žádat pouze organizace, které mají provozovnu na území Jihočeského kraje.  V případě, že by bylo v orgánech kraje rozhodnuto o změně podmínek, bude tato informace zveřejněna.

Ano, podpora se vztahuje i na lyžařské kurzy pořádané školou a lze ji využít i na kurzy, které se platí v letošním roce, ale proběhnou až v druhém pololetí. Dle podmínek dotačního programu se podpora týká i aktivit, které s 1. pololetím věcně a časově souvisí, avšak konají se až po uvedeném časovém od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023, tedy právě např. zmiňované lyžařské kurzy. V případě, že dítě na lyžařský výcvik nakonec nepojede, organizace to vyřeší v rámci konečného vyúčtování (nevyužitá část dotace), dítě a rodič pak "mají smůlu", již nebudou moci čerpat jinde.

Ano, na adaptační kurzy, které pořádá škola, lze čerpat.

Co se týče stravování, lze v tuto chvíli hradit pouze úplaty za školní stravování podle § 5 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Změna čerpání u blokované částky (změna organizace před čerpáním příspěvku) je možná pouze jen do odeslání žádosti o dotaci na portálu občana. Po odeslání žádosti již ne. Změna účelu čerpání v rámci jedné organizace je možná po předchozí dohodě s administrátorem dotace. 

Rodič/zákonný zástupce požádá o příspěvek ve formě úhrady stravného, sám si určí výši (max. 4000 Kč na pololetí, může to být ale méně, pokud se rozhodne část příspěvku čerpat na jinou aktivitu). Tuto částku poskytovatel školního stravování pro sebe prostřednictvím aplikace zablokuje (tato částka nebude být moci čerpána jinde). Pokud žák např. z důvodu nemoci v rámci školního stravování celou zablokovanou částku příspěvku nevyčerpá, poskytovatel školního stravování v rámci konečného vyúčtování provede vyrovnání mezi zálohově poskytnutou dotací a skutečně čerpanou částkou za stravování. (Skutečně vyčerpaná částka bude předmětem vyúčtování dotace.) Co se týče žáka, pokud celou zablokovanou částku z jakýchkoli důvodů nevyčerpá, má bohužel smůlu, příspěvek, resp. jeho nevyčerpanou část nebude moci využít na jinou aktivitu.

Pokud si jedna MŠ objednává jídlo z jiné jídelny/vývařovny, které platí objednávající MŠ a rodiče hradí stravu této objednávající MŠ (ta, kterou dítě skutečně navštěvuje), pak se žádost podává u této MŠ. Jinak je to např. u jídelny ZŠ, kam chodí žáci jiných škol, ale rodiče těchto žáků obědy platí a objednávají přímo u provozovatele jídelny, zde za všechny strávníky žádá provozovatel jídelny (byť to nejsou žáci dané školy).

V potvrzení bude jen snížená částka, kterou rodiče skutečně uhradili a na kterou nebyl čerpán příspěvek.